Ettevõttest

AS EG Ehitus visioon:

Olla juhtiv keskkonna- ja energiasäästliku taristu ehitaja.

AS EG Ehitus missioon:

Aidata tõsta elukeskkonna kvaliteeti, pakkudes keskkonda ja energiat säästvat terviklahendust.

AS EG Ehitus on asutatud 2004. aastal.

AS EG Ehituse tegevusalad on:

 • peatöövõtt ja projektide juhtimine;
 • ehitustegevus insenerehituses ning infraehituses;
 • keskkonnarajatiste (sealhulgas vee-, kanalisatsiooni-, gaasi-, ja soojatorustike ja katlamajade) ehitamine, remont ning hooldus;
 • elektritööd ja elektripaigaldise käidukorraldus;
 • päikesepaneelide paigaldus.

AS EG Ehituse töötajatel on vastavad pädevused, eriväljaõpe ja pikaajalised kogemused.

AS EG Ehitus kuulub järgmistesse erialaliitudesse ja katuseorganisatsioonidesse

 • Eesti Gaasiliit
 • Eesti Ehitusettevõtjate Liit
 • Eesti Kaubandus-Tööstuskoda

Valdkond, tegevusala: Ehitus, Projekteerimine, Ehitamine, Omanikujärelevalve, Seadmetööd, Gaasipaigaldise ehitamine, Surveseadmetööd, Elektritööd, Gaasitööd, LNG,  CNG, Biogaasi rajatised, Päikesepaneelid

AS EG Ehituse juhtimissüsteem on kooskõlas standardite ISO 9001, ISO 14001 ja ISO 45001 nõuetega. Täiendavalt rakendatakse keevitamise tootmisohjet vastavuses standardiga ISO 3834-2.


AS EG Ehitus väärtused

Hindame kõrgelt ja väärtustame kutsealast meisterlikkust ja kompetentsust, jätkusuutlikku arengut, sotsiaalset vastutustunnet, eetilist ja korruptsioonivaba äri, õiguskuulekust ja sõnapidamist. Sealjuures on AS EG Ehitus väärtuste märksõnadeks:

 • Inimesed eelkõige
 • Kliendikesksus
 • Jätkusuutlik ja säästev areng
 • Professionaalne areng
 • Proaktiivsus

AS EG Ehitus juhtpõhimõtetes on toodud peamised kohustumused tagamaks kvaliteetne ja nõuetele vastava teenuse pakkumine. Juhtpõhimõtete märksõnad valdkondade kaupa on:

Kvaliteedijuhtimise alased põhimõtted

 • Kliendikesksus
 • Eestvedamine
 • Inimeste ja huvipoolte kaasamine
 • Protsessikeskne lähenemine
 • Parendamine
 • Tõenduspõhiste otsuste tegemine
 • Suhete juhtimine
 • Ametialase kompetentsi arendamine

Ärieetika ja vastutustundliku ettevõtluse põhimõtted

 • Huvide konflikti vältimine
 • Meelehea mittelubatavus
 • Läbipaistvus
 • Võrdne kohtlemine
 • Vahendite heaperemehelik kasutamine
 • Turvalisuse tagamine
 • Ärisaladuse ja isikuandmete kaitstus

Keskkonnaalased põhimõtted

 • Keskkonnahoid
 • Vastavuskohustuste järgimine
 • Keskkonnajuhtimissüsteemi järjepidev parendamine
 • Keskkonnaalase teadlikkuse suurendamine

Tööohutuse ja töötervishoiu alased põhimõtted

 • Tagada ohutu ja tervislik töökeskkond
 • Järgida õigusaktide ja teisi kohalduvaid nõudeid
 • Töötervishoiu ja tööohutuse alase juhtimissüsteemi järjepidev parendamine
 • Töötajate ja töötajate esindajate kaasamiseks
 • Töötervishoiu ja tööohutuse alase teadlikkuse suurendamine

Isikuandmete kasutamise põhimõtted

INF Engineering kontsernis hindame kõrgelt isikuandmete konfidentsiaalsust ja kaitset. Siinolevad isikuandmete kasutamise põhimõtted (edaspidi Põhimõtted) kajastavad seda, kuidas töödeldakse füüsiliste isikute isikuandmeid (edaspidi Isikuandmed) INF Engineering kontsernis.

Töötlemise täiendavad tingimused võivad olla kirjeldatud ka lepingutes ja muudes dokumentides.